Wie zijn we

Ons website adres is: https://vlclekdetectie.be.

VLC lekdetectie heeft haar hoofdzetel te Abdijstraat 45, 9190 Stekene.

VLC lekdetectie is telefonisch te bereiken via de nummers +32 470 31 12 43 en via mail op info@vlclekdetectie.be.Voorwaarden

VLC lekdetectie detecteert lekkages aan leidingen en daken. Wij doen steeds ons uiterste best om tot een positief resultaat te komen. Echter kunnen wij niet garanderen dat we het lek altijd zullen vinden.

Er kan telefonisch of schriftelijk beroep worden gedaan op onze diensten. Door beroep te doen op onze diensten erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij/zij deze ook.

De prijs van een lekdetectie op weekdagen van 08u00 tot 18u00 bedraagt 375,00 EUR inclusief BTW. Hierin zijn 2 manuren ter plaatse inbegrepen. Voor weekends, feestdagen en weekdagen na 18u00 betaalt de klant een verhoging van 50%. Voor ieder extra manuur rekenen wij 125,00 EUR incl. btw. Verplaatsingen binnen de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen kosten 65,00 EUR incl. BTW. Voor verplaatsingen naar West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant rekenen wij een meerprijs van 90,00 EUR incl. BTW. Indien de klant na ons onderzoek een uitgebreid verslag wenst met daarin onze bevindingen, betaalt de klant daarvoor 35,00 EUR incl. BTW.

Mocht een gemaakte afspraak op de dag van uitvoering worden geannuleerd, zijn wij helaas genoodzaakt om 150,00 EUR incl. btw in rekening te brengen.

De klant zorgt ervoor dat toegang kan worden verleend op afgesproken datum en tijd. Zo niet, zal het bedrag van het onderzoek en de verplaatsing in rekening worden gebracht.

De klant zal middelen (bv. ladder, hoogtewerker,…) voorzien welke noodzakelijk zijn om de plaats waar het onderzoek dient uitgevoerd te worden te bereiken.

In geval van nevel-of rookgasdetectie dient de klant tijdig de brandweer op de hoogte te stellen.

Indien de klant dat wenst, kan er na ons onderzoek een uitgebreid verslag worden opgemaakt. Dit verslag zal pas worden overgemaakt aan de klant na volledige betaling van de factuur.

Ons onderzoek wordt met gespecialiseerd materiaal uitgevoerd. Indien blijkt dat er toch geen lekkage wordt waargenomen op de door ons aangewezen plaats, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van het blootleggen van deze plaats door breekwerk door de klant of derden

Elke vorm van gevolgschade wordt uitgesloten. Indien wij ergens een opening moeten creëren om zo toegang te krijgen tot verborgen ruimtes, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de herstelling hiervan.

In geval van overmacht hebben wij het recht om het onderzoek op een later tijdstip uit te voeren. Indien het niet mogelijk is om het onderzoek binnen een redelijke termijn uit te voeren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Voorbeelden van overmacht zijn: natuurrampen, brand, staking, overheidsmaatregelen, defecten aan essentiële materiaal, ziekte, transportmoeilijkheden…

Klachten betreffende ons onderzoek of facturatie moeten schriftelijk en aangetekend binnen de 8 dagen na uitvoering van het onderzoek of factuur worden ingediend. Na deze termijn zijn wij niet verplicht de klacht te behandelen.

De opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en algemene voorwaarden voortvloeien.

Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. In geval van niet betaling op de vervaldag zal er een aangetekende ingebrekestelling worden verstuurd, dit ten vroegste 1 maand na factuurdatum. De nalatigheidsintrest bedraagt 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR, dit vanaf datum van ingebrekestelling tot betaling van het volledige factuurbedrag. Dit is overeenkomstig de wet van 02/08/2002.

Alle geschillen die ontstaan vallen onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbank van het Vredegerecht Antwerpen. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Opsporen lek zonder breekwerken
Met geavanceerde apparatuur
24/7 bereikbaar